KAMERA AYDINLATMA METNİ

 • KVKK
 • /
 • KAMERA AYDINLATMA METNİ


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") GEREĞİNCE

KAMERA AYDINLATMA METNİ

 

a) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mestaş A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

b) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Mestaş A.Ş, kişisel verileri doğrudan çalışanların kendisinden, çalışanların iş tanımları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden, mağazalardan, e-posta, posta, CCTV, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, çalışanların performans ve yetkinliklerinin arttırılması amaçları başta olmak üzere aşağıda (d) maddesinde belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü),
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör: iş sözleşmemiz kapsamında sizlerin güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz),
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör: şirket yerleşkelerini güvenlik ihlallerine karşı korumak),

d) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Mestaş A.Ş’a açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Şirket ve/veya mağaza güvenliğinin temini, Şirket demirbaşlarının ve/veya mağazada yer alan ürünlerin güvenliğinin temini; Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi ve Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası; İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

 

e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan çalışan kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak iş ortakları, tedarikçileri ve hissedarı ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

 

Çalışan/ Çalışan Adayı/ Stajyer/ Eski Çalışan/Emekli

Mestaş A.Ş ve mağazalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ile paylaşılması; Fiziki ve elektronik çalışan verilerinin saklanması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması;

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı ise aşağıdaki gibidir:

 

Çalışan/ Çalışan Adayı/ Stajyer/ Eski Çalışan/Emekli

Kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur

 

f) Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Mestaş A.Ş işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda muhafaza eder. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda [*link yerleştiriniz*] bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

 

Veri Tipi

Saklama Süresi

Hukuki Dayanağı

Kamera Kayıtları

3 ay

Güvenliğin Sağlanması

 

g) Veri Güvenliği Tedbirleri 

 

h) Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarımız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Mestaş A.Ş Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “İletişim Formu”, ve Mestaş A.Ş resmi e-mail adresi info@klass.com.tr,  resmi telefon hattı olan 0352 321 13 76 numarası üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.